עיכוב הליכים

עיכוב הליכים מידע על עיכוב הליכים פלילי

עיכוב הליכים פלילי

עיכוב הליכים במשפט הפלילי, הינה בקשה שיסוד הטעמים העומדים בבסיסה הינם חריגים או יוצאי דופן. סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב}, תשמ”ב 1982, מתאר כי בכל עת, לאחר הגשת כתב אישום ולפני שניתנה הכרעת הדין בעניינו של נאשם, יהיה רשאי היועץ המשפטי לממשלה להגיש הודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעיכוב ההליכים המשפטיים בעניינו של אדם. 

חשוב להדגיש כי את בקשה זו מומלץ להגיש בהקדם האפשרי לאחר הגש כתב אישום, ולא להמתין למתן הכרעת דין או במוך למועד הכרעת הדין. לאחר שניתנת הכרעת דין, ליועץ המשפטי לממשלה אין יותר סמכות להורות על עיכוב הליכים. 

אם מועד הכרעת הדין בעניינך קרוב, ובכל זאת הינך מעוניין להגיש בקשה לעיכוב הליכים, עליך לפנות לבית המשפט בהקדם על מנת לדחות את מועד הכרעת הדין.

הבקשה בצירוף הטיעונים והאסמכתאות יוגשו בכתב בלבד. 

להתייעצות כיצד נכון להתנהל, פנה לעורכת דין הדס עדי בהקדם האפשרי. 

עיכוב הליכים פלילי – פירוש

משמעות המונח “עיכוב ההליכים” הינו הפסקת ההליך הפלילי כנגד הנאשם תוך אפשרות לחדש את ההליך בעניינו, וזאת בכפוף למגבלות הזמן הקבועות בחוק. בעבירות פשע עד 5 שנים ובעבירת עוון עד שנה.

כיצד מוגשת הבקשה עיכוב הליכים?

הבקשה לעיכוב ההליכים במשפט הפלילי תוגש על ידי הנאשם או בא כוחו ליועץ המשפטי לממשלה וזאת באמצעות הגוף התובע. בקשה שלא הוגשה באמצעות הגוף התובע והוגשה ישירות ליועץ המשפטי לממשלה עלולה לגרום לעיכוב במענה לבקשה ופגיעה בנאשם. 

במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיתועדו, תוגש הבקשה ע”י אדם אחר או על ידי תובע. המקרים בהם תובע יבקש את הבקשה, הינם מקרים חריגים כאלה שאינם מאפרים להמשיך את ההליך המשפטי, כגון מקרים בהם עד תביעה משמועתי נעלם פתאום ולא ניתן להשיגו או שיש קושי רב בהבאתו לעדות. 

מה הסיכויים שיקבלו את הבקשה?

חשוב להבין שהפעלת הסמכות לעיכוב הליך פלילי בעניינו של נאשם הינו דבר חריג. שעה שהוגשה הבקשה באמצעות גוף התביעה, תינתן ההחלטה לעכב הליכים רק על בסיס טעמים יוצאי דופן אשר נובעים מנסיבות 

הטעם לכך טמון בתפיסה כי היועץ המשפטי לממשלה אינו מהווה ערכאת ערעור, ואין זה תפקידו לבחון מחדש את החלטתו של התובע להגיש כתב אישום או אם קיימות מספיק ראיות כדי לגבש כתב אישום נגד אדם. 

אין מקום לטעון בבקשה לעיכוב ההליך כי ראיות התביעה אינן מהימנות או אינן מספיקות לצורך העמדה לדין. טיעון שכזה לא יתקבל אצל היועץ המשפטי לממשלה. 

אז מה כן נרשום בבקשה? על עורך דין שמגיש בקשה לעיכוב הליכים בעניינו של לקוח, להדגיש את הטעמים שיש בהם כדי לאזן ולרכך את חומרת העבירה. עורך הדין ידגיש את הרקע האישי של הנאשם או מצבו הרפואי, ככל שמצב הבריאותי של הנאשם אינו טוב, יש לציין זאת ולצרף מסמכים רפואיים. 

על הבקשה לפרט את כל הטעמים שהנאשם מאמין כי יועילו לשקילת הבקשה, ולצרף כל מסמך רלוונטי, על מנת לבסס ולחזק את טיעוני הבקשה. על המסמכים להיות רלוונטיים ועדכניים. 

חשוב לזכור! גם אם התקבלה הבקשה לעיכוב הליכים, ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לחדש את ההליכים מחדש בעבירות פשע ועוון. 

בעבירות מסוג עוון עד שנה אחת מיום קבלת הבקשה וההחלטה על עיכוב, ובעבירות מסוג פשע עד 5 מיום ההחלטה על עיכוב. ליועץ המשפטי לממשלה אין סמכות לעכב הליך בעבירות מסוג חטא. יודגש, כי בתום המועדים האמורים, לא תהא עוד ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לחדש את ההליכים, וההחלטה על עיכוב ההליכים תהפוך להחלטה סופית. 

מתי יחודשו ההליכים?

אם הנאשם ביצע עבירה נוספת בזמן שעוכבו ההליכים בעניינו או אם מצבו הבריאותי של הנאשם התייצב וביכולתו להתייצב להליך המשפטי בעניינו. אלו רק דוגמאות על קצה המזלג, אך החוק אינו מגדיר את אותן נסיבות בהן היועץ המשפטי יחליט לחדש את ההליכים נגד הנאשם, והיועץ המשפטי לממשלה יוכל לחדש את ההליכים נגד הנאשם אם מצא לנכון לחדשם.  

האם ההחלטה על עיכוב ההליכים תופיע במרשם הפלילי

התשובה היא כן. יחד עם זאת, לאחר התיקון שנכנס לתוקף בחודש יולי 2022 לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, הגופים להם תהא גישה למרשם הפלילי של אדם, הם בודדים,  וחשיפתו של הרישום הפלילי תוגבל. לעניין זה, ניתן לבטל את הרישום במשטרה בתנאים מסוימים – ראו מאמר בנושא ביטול/מחיקת רישום פלילי.  

מה השיקולים לקבלת הבקשה לעיכוב הליכים?

היועץ המשפטי לממשלה, שהינו הגורם המוסמך להחליט בעניינה של הבקשה ולעכב הליכים, יבחן בעיקר את האינטרס הציבורי שעלול להיפגע אם תתקבל הבקשה,  ואת מידת הפגיעה של אחד הערכים המוגנים בו.

אם התקבלה הבקשה לעיכוב הליכים

שעה שהתקבלה הבקשה, היועץ המשפטי לממשלה יוכל לפי שיקול דעתו להתנות את ההחלטה בתנאי מוקדם או מאוחר. למשל: עבודות התנדבות, קצין מבחן, הפקדת רישיון, ולפעמים אף נדרש הנאשם להביע התנצלות וחרטה בכתב תוך התחייבות לא לבצע את המעשים בשנית. תהא מותנית בתנאי מוקדם או מאוחר, כגון עמידה מרצון בפיקוח קצין מבחן, עבודות התנדבות במסגרת שירות המבחן, הפקדת רישיון ועוד. כן תיתכן התניה של כתיבת מכתב בו הנאשם מביע חרטה ומתחייב שלא לחזור על עבירות בעתיד.

התנאי מותנה בהסכמתו של המבקש לכך, כאשר אי הסכמה לתנאי כאמור יהווה שיקול בעת שקילת הבקשה. אי עמידה בתנאי לאחר קביעתו במסגרת החלטה לעיכוב הליכים משמעותה כי ההליך הפלילי יימשך כסדרו.

חשוב לזכור – על ההחלטה הדוחה את הבקשה לעיכוב הליכים אין זכות לערור (ואין לאן), הפתרון הוא להגיש בקשה נוספת שכותרתה “בקשה לעיון חוזר” אשר תוגש לאותו גורם שדחה את הבקשה. 

ככלל, אין הגבלה של מספר הפעמים שניתן להגיש את הבקשה לעיכוב הליכים, אבל סביר להניח שהגשה של יותר מבקשה אחת, ללא שינוי נסיבות מהותי, לא תענה. 

 

מהן הזכויות של המתלונן בתיק במסגרת הבקשה שהוגשה לעיכוב הליך?

בהתאם לחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס”א-2001, מתלונן שהוא נפגע עבירה בתיק זכאי לקבל הודעה על ההחלטה לעכב הליכים, ומי שנפגע במסגרת עבירות מין או אלימות חמורה זכאי להביע את עמדתו לפני שתתקבל החלטה בבקשה. 

החשיבות בהתייעצות עם עורך דין פלילי

ההליך הפלילי הוא אינו הליך פשוט, אדם המואשם בביצוע עבירה ועומד בפני אישומיה של המדינה, מצוי במצד חשוף ורגיש. השימוש הנכון בכלים המשפטיים הינו קריטי בעבור אותו נאשם, והתאמתם למקרה הספציפי בעניינו יעשה ע”י בחירה נכונה של עורך דין פלילי.

אל תתפשרו על העתיד שלכם. אם הינכם מואשמים בפלילי, פנו עוד היום עורך דין בעל ניסיון, מקצועי ורגיש. 

עורכת דין הדס עדי כאן בשבילכם. ביחד נבנה קו הגנה מנצח.

ליצירת קשר: 054-7830110

5/5 - 1 הצבעות
Call Now Button
× צריכים עזרה?