צו למניעת הטרדה מאיימת

צו למניעת הטרדה מאיימת

תוכן העניינים

צו הרחקה? צו הגנה? או בכלל צו למניעת הטרדה מאיימת?

מבולבלים? בואו נעשה קצת סדר בכל מה שקשור לצו למניעת הטרדה מאיימת וצו הגנה.

קודם כל, דעו, כי המונח “צו הרחקה” הוא מונח שגוי השגור בפי הציבור, ומי שמשתמש בו כנראה מתכוון או לצו למניעת הטרדה מאיימת או לצו הגנה.

מה ההבדל בין השניים אתם שואלים? כפי שתבחינו בהמשך– ההבדלים אינם מהותיים, וכוונתם זהה, אך גם על ההבדלים הקלים נעמוד במאמר זה

צו למניעת הטרדה מאיימת

מה מטרת החוק למניעת הטרדה מאיימת?

מטרת חוק זה היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, שהופרו בידי אדם אחר אשר נקט נגדו בהטרדה מאיימת או שפגע בגופו.

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או באמצעות נקיטת איומים כלפיו, וסביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות של המוטרד, בפרטיותו או בחירותו או אפילו לפגוע בגופו.

מומלץ ואף רצוי – במקביל להגשת הבקשה לצו, להגיש תלונה בתחנת המשטרה הקרובה אליכם.

אז מה יכולה להיחשב להטרדה מאיימת לפי החוק?

 1. בילוש, מארב או התחקות אחר תנועותיכם או מעשיכם, או בפגיעה בפרטיותכם בכל דרך אחרת
 2. בנקיטת איומים בפגיעה בכם או באיומים עליכם
 3. ביצירת קשר עמכם בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר
 4. בפגיעה ברכושכם, בשמכם הטוב, או בחופש התנועה שלכם

וכמובן שהרשימה היא לא רשימה סגורה

מתי תקבלו את הצו?

לאחר שהוגשה בקשה, בית משפט יבחן אותה, ואם נכח כי אותו אדם נקט בדרך של הטרדה מאיימת, רשאי בית המשפט להיעתר לבקשה לצו ולהורות במסגרתו לאותו אדם להימנע מעשיית המעשה המאיים או המטריד.

בית המשפט יבחן ויעתר לבקשה:

–        שעה שהתנהגותו של האדם, נותנת בסיס סביר לבית המשפט להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לאדם אחר או שהוא עלול לבצע באדם אחר עבירת מין

או

–        אם סמוך לפני הגשת הבקשה פגע אדם בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין.

מי רשאי לבקש צו מניעת הטרדה מאיימת:

 1. הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע
 2. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 3. תובע משטרה
 4. עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

אם התקבלה הבקשה להוצאת הצו – אלו הם ההוראות שיכולות להכלל בצו:

–        לחדול מלהטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום

–        לחדול מלאיים על הנפגע

–        איסור לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת

–        איסור ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר

–        הוראה להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות

–        איסור לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה – לעניין זה, אם ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת רשאי בית המשפט במעמד מתן הצו להורות על תפיסת נשקו של המחויב בצו.

הידעתם? צו מניעת הטרדה מאיימת יכול לכלול דרישה לערובה לקיומו או להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו וביטחונו של הנפגע או של אדם אחר הקרוב לו. אם נקבעו תנאים לערובה – הם יכללו בצו.

משך הצו ותוקפו – עד 6 חודשים

תוקף הצו למניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על 6 חודשים.

אך כמובן שבית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו, לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה.

ולמרות זאת – מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי בית המשפט להאריך תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים – כל פעם בפעימות של עד 6 חודשים.

מה חשוב לדעת על צו למניעת הטרדה מאיימת?

–        בית משפט רשאי לתת צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אם ראה שהבקשה היא לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע, או אם הפוגע הוזמן ולא התייצב לדיון.

–        אם ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד – בית המשפט יזמן את הצדדים לדיון בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-7 ימים

–        אם נקבע דיון במעמד הצדדים, אפילו אם מי שניתן נגדו הצו לא התייצב לדיון, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו, לבטלו או להכניס בו שינויים.

מה קורה במקרה של הפרת הצו

אם הוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו מניעת הטרדה מאיימת רשאי שוטר לעצור את המפר.

אם בית משפט בחן ומצא שהבקשה שהגשתם היא קנטרנית – בית המשפט יכול להטיל עליכם הוצאות לטובת המדינה או לטובת הצד שנגדו התבקש הצו.

למי הסמכות לדון בבקשה?

לכל בית משפט שלום בארץ

חשוב לדעת שבהליך של בקשה לצו – בית משפט לא יימנע מלדון או מלתת סעד בענין, אם הסיבה היא שהענין מתברר בהליך אחר או שנטענה טענה של העדר סמכות מקומית.

צו הגנה

מה ההבדל בין צו למניעת הטרדה כפי שפורט לעיל לצו הגנה?

צו הגנה במשמעותו נגזר מחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ”א-1991, ומתייחס בעיקר למצבים בהם אדם חש מוטרד, מאויים, או חמור מכך – חווה אלימות ממשית מצד בן משפחה.

צו למניעת הטרדה מאיימת, נגזר מחוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס”ב-2001, ומתייחס למצבים בהם אדם חש מוטרד, מאויים, שמתחקים אחריו או עוקבים אחריו, שלא מצד בן משפחה.

בשני המצבים ניתן להגיש את הבקשות לבתי המשפט השלום ברחבי הארץ, ובית משפט לא ימנע מלדון בבקשה שלכם רק בשל הטענה של סמכות מקומית או עניינית.

בית משפט כן יעדיף, שבמצבים בהם מדובר בצו הגנה במסגרת משפחתית, שתפנו לבית המשפט לענייני משפחה.

במסגרת צו הגנה בית משפט יוכל להורות בצו את ההוראות הבאות:

 1. להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה
 2. להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום
 3. לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס\

אילו עוד הבדלים קיימים בין למניעת הטרדה לצו הגנה?

מי רשאי להגיש בקשה:

 • צו למניעת הטרדה מאיימת: כל אדם רשאי להגיש בקשה, בין אם הקשר בינו לבין המטריד הוא משפחתי או לא.
 • צו הגנה למניעת אלימות במשפחה: רק בן משפחה רשאי להגיש בקשה. בן משפחה מוגדר בחוק: כבן זוג, הורה, ילד, אח, אחות, סבא, סבתא, נכד, נכדה, חתן, כלתו, ידוע בציבור כאיש אישה, בן זוג של בן זוג, או אדם שהיה בעבר בן זוג של מגיש הבקשה.

אופי ההתנהגות המזיקה:

 • צו למניעת הטרדה מאיימת: נועד להגן מפני התנהגות מטרידה שגורמת לאדם תחושת פחד או חרדה. התנהגות זו יכולה לכלול איומים, בילוש, מעקב, הטרדות טלפוניות או הודעות, פגיעה בפרטיות ועוד.
 • צו הגנה למניעת אלימות במשפחה: נועד להגן מפני אלימות פיזית, מילולית, נפשית וכלכלית.

–        אלימות פיזית כוללת תקיפה, נזק לרכוש, איומים פיזיים ועוד.

–        אלימות מילולית כוללת קללות, גידופים, השפלות, איומים ועוד.

–        אלימות נפשית כוללת התעללות רגשית, פגיעה בדימוי העצמי, בידוד חברתי ועוד.

–        אלימות כלכלית כוללת שלילת אמצעים כספיים, מניעת גישה לחשבונות בנק, פגיעה ברכוש משותף ועוד.

משך הצווים

תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חדשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חדשים; ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת וכן,

הליך ההוצאה:

 • צו למניעת הטרדה מאיימת: הגשת הבקשה לבית משפט השלום.
 • צו הגנה למניעת אלימות במשפחה: הגשת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

חשוב לציין:

 • שני סוגי הצווים מחייבים את המטריד להימנע מלהטריד או להמשיך לפגוע בכם בכל דרך שהיא.
 • הפרת צו היא עבירה פלילית ומי שהוצא נגדו צו והפר אותו צפוי להיענש בהתאם.

עו”ד הדס עדי – כאן כדי לענות לכם על כל שאלה. משרדנו בקיא בהליכים – צרו קשר לשיחת ייעוץ, או פנו בוואטסאפ.

שאלות תשובות

ריכזנו עבורכם את כל השאלות הכי פופולריות בנושא צו הגנה וצו למניעת הטרדה מאיימת.

loader-image

1.     הנפגע או אדם מטעמו של הנפגע

2.     היועץ המשפטי לממשלה או נציגו

3.     תובע משטרה

4.     עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה).

 • צו הגנה: ניתן במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה, ונועד להגן על בן משפחה מפני אלימות. צו זה יכול לאסור על המטריד לקיים קשר עם בן המשפחה המוגן, להיכנס לביתו או למקום עבודתו, להתקרב אליו פיזית ועוד.
 • צו למניעת הטרדה מאיימת: ניתן במסגרת חוק למניעת הטרדה מאיימת, ונועד להגן על אדם מפני הטרדה מצד אדם אחר שאינו בן משפחה. צו זה יכול לאסור על המטריד לקיים קשר עם הקורבן, להיכנס לביתו או למקום עבודתו, להטריד אותו טלפונית או באינטרנט ועוד.

 • צו הגנה: ניתן לקבל אם הוכח קיומה של אלימות מצד בן זוג או מי שהיה בן זוג, או אלימות במשפחה, בין אם פיזי מילולית, נפשית או כלכלית.
 • צו למניעת הטרדה מאיימת: ניתן לקבל אם הוכח שהאדם המטריד פגע באופן משמעותי בשלוות חייו של הקורבן, עורר בו חשש סביר לביטחונו או גרם לו נזק נפשי.

 • צו הגנה: ניתן להגיש בקשה לצו הגנה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.
 • צו למניעת הטרדה מאיימת: ניתן להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת בבית המשפט השלום.

 • הפרת צו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת היא עבירה פלילית, ועשויה להוביל להעמדה לדין פלילי וענישה, לרבות מאסר.

צו הגנה הוא צו שיפוטי, הצו נועד להגן על אדם מפני אלימות מצד בן משפחה. צו הגנה יכול לכלול איסורים שונים, כגון איסור על התנהגות אלימה, איסור על הטרדה, איסור על כניסה לבית המגורים של המוגן, ועוד.

לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט או בית הדין יקיים דיון במעמד צד אחד או בשני הצדדים. לאחר הדיון, בית המשפט או בית הדין יחליט האם להוציא צו.

הפרת צו היא עבירה פלילית שעונשה יכול להגיע עד שנת מאסר.

 

5/5 - 6 הצבעות
Call Now Button
× צריכים עזרה?